ماسونری شبکه ای

سبک حالت : پیشفرض

ماسونری محو شدن

سبک حالت : محو شدن

آیکون شبکه ماسونری

سبک مورد: آیکون اسلاید کردن

ماسونری جبعبه اسلایدر

سبک مورد: کشویی از سمت چپ

ماسونری جعبه به بالا

سبک مورد: برو بالا

ماسونری جبعه overlay

سبک مورد: روکش با روکش

ماسونری جعبه blur

سبک مورد: خالی کردن

ماسونری جعبه ای scale

سبک مورد: مقیاس با چرخش

ماسونری جعبه ای اسلاید

سبک مورد: از سمت راست اسلاید کنید

ماسونری جعبه ای اسلاید

سبک مورد: اسلاید با محتوا