توضیحات و پرسش های کامل چرخه زندگی

  پرسش نامه واقعیت زندگی یا ارزیابی زندگی واقعیت زندگی خود را در قالب این پرسشنامه ترسیم کنید چرخه زندگی مون بچرخه نبض زندگی هم میچرخه پرسش نامه ای برای رویارویی با واقعیت زندگی   شما می توانید با نمره دهی به هر یک از بخشهای این پرسش نامه ، واقعیت زندگی خود را به …

توضیحات و پرسش های کامل چرخه زندگی ادامه »